Eumari üldised
müügi nõuded ja -tingimused erakliendile

1. Üldised tingimused, rakendusala

1.1 OÜ Eumar Santehnika (edaspidi ka „meie“, „me“, „müüja“ või „Eumar“) kasutustingimused kehtivad Eumari ja Eumari eraklientide (edaspidi „Klient“ või „Ostja“) vahel. Vastuolu korral käesolevate üldtingimuste ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormide vahel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusnormidest.

1.2 Meie müügi- ja tarnealased tingimused kehtivad ka juhul, kui teostame Ostjale tingimusteta tarnet, olles seejuures teadlikud vastuolulistest tingimustest.

2. Teave ja soovitused

2.1 Igasugune meiepoolne suuline või kirjalik teave ja soovitus põhineb meie tänastel kogemustel ja teadmistel.

2.2 Ostja vastutab meie toodete kasutamisel seaduslike ja riiklike regulatsioonidega kooskõlas olemise eest.

2.3 Pikaajalise prognoosi edastamine Ostja poolt on tungivalt soovitatav ja teretulnud, kuna see suurendab Müüja teadlikkust ja valmidust tootmisressursside hankimisel.

3. Toote- ja kaubamärgid

3.1 Eumari toodete edasimüümisel ei või toodete originaalvälimust muuta ega eemaldada toote- või kaubamärke.

4. Autoriõigused

4.1 Meile kuuluvad omandi- ja autoriõigused illustratsioonidele, joonistele, arvutustele ja muudele dokumentidele.

4.2 Nende edastamine või avalikustamine kolmandatele isikutele nõuab meie kirjalikku luba, va meie poolt produtseeritud reklaammaterjali levitamine.

4.3 Juhul, kui me toodame tooteid vastavalt Ostja poolt antud kujundusele, teatab Ostja, et ta omab toodete kujundusele vastavaid autori- ja omandiõigusi sellises ulatuses, mis on vajalik käesoleva lepingu täitmiseks.

4.4 Ostja volitab meid kasutama nimetatud tootekujundusi ulatuses, mis on vajalik käesoleva lepingu täitmiseks.

4.5 Ostja vastutab ülalnimetatud volituste puudumise eest ja hüvitab volituste puudumisest tekkinud kulutused kolmandate isikute ees seoses käesoleva lepingu objektiks olevate toodete tootmisega.

5. Pakkumised, pakkumisdokumendid

5.1 Meie kataloogides, brošüürides, hinnakirjas ja pakkumistes esindajate või töötajate poolt esitatud andmed on mõeldud vaid teabeks ja võivad seetõttu aegajalt muutuda.

5.2 Me jätame endale õiguse viia tootes läbi muudatusi, kui peame seda vajalikuks, või lõpetada mõne toote tootmine ilma eelneva teavituseta. Eelnimetatud õigus ei ulatu toodetele, mille puhul on ostjale tehtud kehtiv pakkumine.

5.3 Meie pakkumised kehtivad 30 (kolmkümmend) päeva alates pakkumiste väljastamiskuupäevast, kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti.

6. Kvaliteedigarantii

6.1 Ettevõte annab ostetud toodetele 2-aastase garantii. Kliendil on õigus garantiile tugineda ja esitada pretensioone 2 aasta jooksul alates toote kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud puuduse puhul eeldatakse, et see oli olemas toote kättesaamise momendil ning puuduse iseloomu peab välja selgitama müüja. Antud garantii kehtib ainult toodetele, mis on: 1) paigaldatud professionaali poolt vastavalt toodetega kaasasolevatele paigaldusjuhistele; ja 2) hooldatud vastavalt toodetega kaasasolevatele hooldusjuhistele.

6.2 Antud garantii ei kata ka valest paigaldamisest (va kui toote paigaldas müüja, müüja volitatud isik või seda tehti müüja vastutusel), hoiustamisest ja kasutamisest tingitud kahju, samuti ei kata see hooletu käsitsemise, ekstreemsete temperatuuride ega keemiliste ainete (nagu tugevad lahused, happed, leelised jne) tõttu tekkinud kahju.

6.3 Ostja peab teavitama meid mittevastavustest 2 (kahe) kuu jooksul alates mittevastavustest teadasaamisest.

6.4 Ostja kaotab õiguse mittevastava toote asendamisele, parandamisele või hinnaalanduse kohaldamisele, kui ta ei täida punktis 6.3 nimetatud kohustust.

7. Puudused

7.1 Igasugused nõuded kvaliteedi osas tuleb esitada kirjalikult esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates sellisest mittevastavusest teadasaamisest.

7.2 Eumar aktsepteerib tootmisdefekte ja kompenseerib need vastava tõendi alusel (nt digitaalne foto).

7.3 Eumar ei vastuta: 1) Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest; 2) defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel; 3) toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7.4 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil esmalt õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu. Kui see pole võimalik, on Kliendil õigus taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode. Eumar kannab toote parandamise ja/või asendamisega seotud transpordikulu.

7.5 Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordikuluga) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.6 Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused.

7.7. Eumari vastutus on piiratud toote väärtusega.

7.8. Kui Klient ei täida punktis 7.1 sätestatud kohustust kaotab ta hilisema õiguse esitada nõudeid ja nõuda toodete välja vahetamist, parandamist või allahindluse saamist.

7.9 Antud materjali iseloomulike omaduste tõttu võib esineda väikseid muudatusi tekstuuris ja värvuses.

7.9.1 Sama kehtib ka väikeste ebakorrapärasuste kohta, mis ei ole 60 cm kauguselt nähtavad.

7.10 Samuti ei võeta arvesse toote tagumisel pinnal olevaid võimalikke puudusi, mis jäävad pärast paigaldamist nähtamatuks.

7.11 Kõik joonised sisaldavad vajalikke millimeetrites (mm) väljendatud mõõtusid, arvestades seejuures võimalikku tolerantsi. Joonistele mitte märgitud tolerantside korral lähtutakse all toodud piirhälvetest.

7.12 Tootmistehnoloogia eripärasuse tõttu võivad toote omadused allpool väljatoodud lubatud hälbe piires varieeruda, mida ei peeta tootmisdefektideks:

7.12.1 pikkustolerants -2/+2 mm 1000 mm kohta;

7.12.2 pinna kõverus valamutel -2/+2, vannidel ja dušhialustel -3/+3 mm 1000 mm kohta;

7.12.3 segisti, seebidosaatori- ja ülevooluava läbimõõt 0 /+1 mm;

7.12.4 Joonistele mitte märgitud tolerantside korral kehtivad standardtolerantsid vastavalt ISO 2786 klassid C ja L.

7.13 Märkus:

7.13.1 Valumarmori ja CreaCore™ kraanikausside värvus võib tulenevalt ultraviolett kiirgusest aja jooksul muutuda.

8. Tellimused

8.1 Tellimused peavad alati olema tehtud kirjalikult faksi või e-maili kaudu. Telefoni teel või muul suulisel viisil tehtud tellimused täidetakse Ostja vastutusel.

8.2 Tellimused, mis on saadud otse või meie esindajate või töötajate kaudu, on kehtivad ainult pärast meie ettevõtte poolt saadud kirjalikku tellimuse kinnitust.

8.3 Ostja soovil edastatakse Ostjale teade tellimuse kättesaamise kohta ettenähtud aja jooksul.

8.4 Ostja kohustused hakkavad kehtima tellimuse kinnituse või lepingu allkirjastamisest meie esindajate või töötajatega.

9. Hinnad

9.1 Meie hinnad lähtuvad alati tehase hindadest ja neile lisanduvad tolli-, tarne-, kindlustus- ja käibemaksud, mis kohalduvad tarnekuupäeval, kui meie pakkumistes või tellimustes ei ole sätestatud teisiti.

9.1.1 Käibemaks on arvel eraldi välja toodud.

9.2 Saadetavale kaubale tehakse meie poolt kindlustus ainult Ostja soovil ja kulul. Saadetiste hind sisaldab ka pakendit.

9.3 Tellitud toodete toormaterjalide hinna või tööjõukulude suurenemise korral on meil õigus kehtivaid hindu osaliselt või täielikult tellimuse kinnituse kuupäeval tõsta, kui selline kulude suurenemine leiab aset tellimuse tegemise ja tellimuse kinnitamise vahel.

10. Uued valuvormid

10.1 Eumar küsib tasu uute valuvormide valmistamise eest, kui Ostja soovib tooteid vastavalt erisoovidele ja Eumaril pole selliseid tooteid oma standardses tootevalikus.

10.1.1 Uute valuvormide valmistamise tasu sisaldab inseneriteenust, uue valuvormi tootmist, uue toote arendamist ja valmistamist.

10.2 Osapooled lepivad eraldi kokku uute valuvormide valmistamise tasudes.

10.3 Kõik valuvormid jäävad Eumari omandisse ka pärast koostöö lõppemist.

10.3.1 Osapooled võivad kirjalikult kokku leppida ka teisiti.

10.4 Samast valuvormist valmistatud toodete piiratud mahu tõttu päeva/nädala/kuu kohta (täpne teave sõltub erinevatest asjaoludest ja see edastatakse soovi korral iga juhtumi puhul eraldi) sõltub tootmismaht vastavate valuvormide saadavalolekust.

10.5 Suurema koguse ja lühema tarneaja puhul peab Ostja täiendavad valuvormid iga soovitud tüübi kohta mõistliku aja jooksul ette tellima ja arvestama keskmiselt 5-7-nädalase valuvormi tootmisajaga. Sellises olukorras peab Ostja: a) teavitama oma vajadustest tootjat; ja b) tellima vajaliku koguse valuvorme.

10.6 Eumar jätab endale õiguse pakkuda antud toodet, mida valmistati vastavalt Ostja erisoovidele meie valuvormiga, hiljem ka teistele klientidele ja/või kaasata nimetatud toode meie standardsesse tootevalikusse.

11. Tasud

11.1 Tasud ja tingimused on sätestatud tellimuse kinnituses.

11.2 Tasud kuuluvad tasumisele arvel märgitud maksetähtajaks.

11.3 Ettemaksu puhul ostjale lubatud tarneaeg hakkab kulgema alates ettemakse laekumise kuupäevast.

11.4 Ühtki makset ei võeta arvesse enne, kui see on ettevõttele laekunud.

11.5 Maksed, mis on tehtud teise riigi kodaniku või isiku poolt, kel puudub maksekonto Eesti krediidivõi makseasutuses, tuleb teha ainult rahvusvaheliste pangaülekannete kaudu.

11.6 Ostja mittetasumise korral on Müüjal õigus:

11.6.1 nõuda 0,2 %-list viivist iga viivitatud päeva eest;

11.6.2 hoiduda järgmiste saadetiste tarnest, kuni kõik maksed on Ostja poolt tasutud (järgmiste saadetiste tarne pikeneb aja võrra, mil Ostja makset ei tasunud);

11.6.3 anda Ostjale 7 (seitsme) päevane täiendav tähtaeg esitatud nõude tasumiseks, milles märgitakse, et täiendava tähtaja järel taganeb Eumar lepingust;

11.6.4 kohustuse mittetäitmisel täiendava tähtaja jooksul loetakse Eumar lepingust taganenuks;

11.6.5 nõuda Ostjalt järgmiste tellimuste pealt täissumma ulatuses ettemaksu, välja arvatud juhul, kui Ostja annab Müüjale järgmiste saadetiste eest rahuldava maksetagatise;

11.6.6 lühendada järgmiste saadetiste maksetähtaega.

11.7 Eumaril on õigus nõuda Ostjalt iga meeldetuletuse eest makse hilinemise kohta 6,95 eurot.

12. Omand

12.1 Toodete omand läheb Ostjale üle makse laekumise kuupäevast Eumarile ja kui kogusumma tasutakse ära enne toodete saatmist Ostjale, läheb omand üle toodete Ostjale saatmise hetkest.

12.2 Makse kuupäevaks loetakse päeva, mil makse laekub Müüja pangaarvele.

12.3 Risk omandireservatsiooniga tarnitava kauba eest kandub üle Ostjale saadetise kättesaamisel.

12.4 Ostja vastutab pärast kauba kättesaamist kaubale tekkiva kahju, selle korrashoiu ja hooldamise eest ning kasutab kaupa omal vastutusel ja kulul.

13. Tarne ja transport

13.1 Tellimuse kinnitusel väljatoodud tarne kuupäev viitab kuupäevale, mil kaup kokkulepitud asukohta saabub.

13.2 Kui tellimuse tarnimise eelduseks on mistahes makse(te) tegemine, jätame endale õiguse tarnet edasi lükata nende päevade võrra, mil vastav(ad) makse(d) hilines(id).

13.3 Tarneajast on kinni peetud, kui saadetis on teele saadetud tarneaja jooksul või kui on teavitatud, et saadetis on teele saatmiseks valmis.

13.4 Ostja vastuvõtuviivituse korral vastutame tarnega hilinemise eest üksnes juhul, kui selline meiepoolne hilinemine on põhjustatud tahtlikult või raskest hooletusest.

13.5 Kaupa transporditakse kinnitatuna kaubaalustele.

13.6 Pakendeid hoiustatakse püstises asendis vastavalt pakendil oleva noolega näidatud suunas.

13.7 Märkus: Vannitoamööblil märgatud puuduste ja defektide esitamiseks palun märkida need joonisele koos arve numbri ja kuupäevaga.

13.8 Kui Müüja ei pea kinni tellimuse tähtajast põhjustel, mille eest Müüja vastutust kannab, on Ostja kohustatud enne lepingust taganemist andma Müüjale täiendavad 30 (kolmkümmend) tööpäeva lepingus sätestatud tellimuse täitmiseks.

13.9 Müüja jätab endale õiguse ositi tarnimiseks.

13.10 Müüja võib Ostjalt nõuda toote transpordikulude hüvitamist üksnes juhul, kui sellise transpordikulu suurus on hiljemalt Müüja poolt tellimuse kinnitamisel Ostjale teatavaks tehtud.

14. Konfidentsiaalsus

14.1 Osapooled hoiavad lepingu täitmise või sõlmimise ajal saadud teabe, mis puudutab teist osapoolt üldjuhul konfidentsiaalsena, välja arvatud juhul, kui osapooled on selles eraldi teisiti kokku leppinud.

15. Vaidluste lahendamine

15.1 Juhul, kui tekib vaidlus soetatud toodete lepinguga vastavuses olemises jms, annavad osapooled oma parima, et lahendada vaidlused vastastike läbirääkimiste teel.

15.2 Kui osapooled ei jõua läbirääkimiste teel kokkuleppele, lahendatakse erimeelsused Eestis Harju Maakohtus või Ostja elukohajärgses kohtus.

15.3 Käesolevale lepingule rakendatakse Eesti seadusandlusest tulenevaid sätteid. Lepingule ei kehti konventsioon kaupade rahvusvaheliste ostumüügi lepingute kohta (CISG) ega rahvusvahelised kollisiooninormid.

16. Üksikute sätete kehtetus

16.1 Kui käesolevate üldiste tingimuste ja nõuete üksikud sätted on kehtetud või muutuvad kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

Versioon 2020/04