Eumari üldised
müüginõuded ja -tingimused ärikliendile

1. Üldised tingimused, rakendusala

1.1 OÜ Eumar Santehnika (edaspidi ka „meie“, „me“, „müüja“ või „Eumar“) kasutustingimused kehtivad Eumari ja Eumari äriklientide (edaspidi „Klient“ või „Ostja“) vahel. Me ei aktsepti Ostja tingimusi ja seaduslikke, kuid mittekohustuslikke sätteid, mis erinevad meie nõuetest ja tingimustest või on nendega vastuolus, välja arvatud siis, kui kirjalikult on kokku lepitud teisiti.

1.2 Meie müügi- ja tarnetingimused kehtivad ka juhul, kui teostame Ostjale tingimusteta tarnet, olles seejuures teadlikud vastuolulistest tingimustest

2. Teave ja soovitused

2.1 Igasugune meiepoolne suuline või kirjalik teave ja soovitus põhineb meie tänastel kogemustel ja teadmistel.

2.2 Ostja vastutab meie toodete kasutamisel seaduste ja riiklike õigusaktidega kooskõlas olemise eest.

2.3 On tungivalt soovitatav ja teretulnud, et Ostja edastaks oma pikaajalise prognoosi, sest see suurendaks Müüja teadlikkust ja valmidust tootmisressursse hankida.

3. Toote- ja kaubamärgid

3.1 Eumari toodete edasimüüja ei tohi toodete originaalvälimust muuta ega toote- või kaubamärke eemaldada.

4. Autoriõigused

4.1 Meile kuuluvad omandi- ja autoriõigused illustratsioonidele, joonistele, arvutustele ja muudele dokumentidele.

4.2 Nende edastamine või avalikustamine kolmandatele isikutele nõuab meie kirjalikku luba, va meie produtseeritud reklaammaterjali levitamine.

4.3 Kui me toodame tooteid Ostja antud kujunduse järgi, on Ostjal autori- ja omandiõigused toodete kujundusele sellises ulatuses, mis on vajalik kõnealuse lepingu täitmiseks.

4.4 Ostja volitab meid kasutama nimetatud tootekujundusi ulatuses, mis on vajalik kõnealuse lepingu täitmiseks.

4.5 Kui eespool nimetatud volitused seoses selle lepingu objektiks olevate toodete tootmisega puuduvad, vastutab Ostja nende volituste puudumise eest ja hüvitab volituste puudumise tõttu tekkinud kulutused kolmandate isikute ees.

5. Pakkumised, pakkumisdokumendid

5.1 Meie kataloogides, brošüürides, hinnakirjas ja pakkumistes esindajate või töötajate esitatud andmed on mõeldud vaid teabeks ja võivad seetõttu aeg-ajalt muutuda.

5.2 Jätame endale õiguse teha toote juures muudatusi, kui peame seda vajalikuks, või lõpetada mõne toote tootmine ilma eelneva teavituseta. Nimetatud õigus ei laiene toodetele, mille puhul on ostjale tehtud kehtiv pakkumine.

5.3 Meie pakkumised kehtivad 30 (kolmkümmend) päeva alates pakkumiste väljastamiskuupäevast, kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti.

6. Kvaliteedigarantii

6.1 Ettevõte annab ostetud toodetele kaks aastat kehtiva garantii. See garantii kehtib ainult toodetele, mida on: 1) paigaldanud professionaal vastavalt toodetega kaasas olevatele paigaldusjuhistele; ja 2) hooldatud vastavalt toodetega kaasas olevatele hooldusjuhistele.

6.2 Garantii on piiratud toote väärtusega ega kata asendatud toote puhul eemaldus- ja paigalduskulusid, välja arvatud juhul, kui kahju on tekitatud tahtlikult või raskest hooletusest.

6.3 Garantii ei kata ka valest paigaldamisest (va kui toote paigaldas müüja, müüja volitatud isik või seda tehti müüja vastutusel), hoiustamisest ja kasutamisest tingitud kahju, samuti ei kata see hooletu käsitsemise, ekstreemsete temperatuuride ega keemiliste ainete (nt tugevad lahused, happed, leelised jne) tõttu tekkinud kahju.

6.4 Ostja peab teavitama meid mittevastavustest 20 (kahekümne) päeva jooksul alates mittevastavustest teadasaamisest.

6.5 Ostja kaotab õiguse mittevastava toote asendamisele, parandamisele või hinnaalanduse kohaldamisele, kui ta ei täida punktides 6.4 ja 7.3 nimetatud kohustusi.

7. Puudused

7.1 Igasugused kvaliteeti puudutavad nõuded tuleb esitada kirjalikult esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 20 (kahekümne) päeva jooksul alates sellisest mittevastavusest teadasaamisest.

7.2 Eumar aktseptib tootmisdefekte ja hüvitab need vastava tõendi alusel (nt digitaalne foto).

7.3 Ostja peab arusaadavas ja detailses vormis kirjalikult teatama kõikidest materiaalsetest defektidest ning andma defekti analüüsimiseks ja määratlemiseks vajaliku teabe. Kui kokku lepitud ei ole teisiti, peab klient selleks kasutama müüja etteantud vorme ja juhiseid. Et vajalikke dokumendivormide saada, peab ostja neid taotlema. Nõude menetlemise eeltingimus on müüjale asjakohaste täidetud vormide esitamine ja müüja sätestatud protseduurireeglite nõuetekohane järgimine. Olukorrast juhinduvalt tuleb teha fotosid, mille alusel on võimalik defekti määratleda ja selle olemust mõista. Ostja peab vastama müüja võimalikele lisaküsimustele, andma lisaselgitusi ja/või täitma müüja antud juhiseid digifoto(de) ja/või video(te) tegemiseks ja saatmiseks, et defekti olemust määratleda. Ostja peab tagama müüjale kohapeal vaba ja tasuta ligipääsu toodetele, et need üle vaadata. Oluline märkus: KUI TEGEMIST EI OLE TOOTMISVEA JA/VÕI KINDLUSTUSJUHTUMIGA, KANNAB OSTJA TELLIVA POOLENA KLIENDITEENINDUSEGA SEOTUD KULUD, SEALHULGAS, KUID MITTE ÜKSNES, MÜÜJAPOOLSE ÜLEVAATUSE TEINUD TÖÖTAJATE TRANSPORDI- JA TÖÖKULU.

7.4 Kui avastatakse puudusi, asendatakse toode vastavalt meie eelistusele mõistliku aja jooksul alates puuduste tuvastamisest ilma lisatasudeta, v.a nimetatud toote transpordikulu, või parandatakse vastavalt tootja äranägemisele või vähendatakse hinda.

7.5 Kui ostja ei täida viivitamatult toodete ülevaatusel avastatud defektidest (sealhulgas äratuntavatest kvaliteedidefektidest) teatamise kohustust ja/või paigaldab ebakvaliteetseid tooted, loetakse tooted vastuvõetuks (ka koos äratuntavate kvaliteedidefektidega) ning ostjal ei ole hiljem õigust nõudeid esitada ega nõuda toodete vahetamist, parandamist või allahindluse saamist.

7.6 Materjalile iseloomulike omaduste tõttu võib esineda väikesi muudatusi tekstuuris ja värvuses.

7.6.1 Sama kehtib ka väikeste ebakorrapärasuste kohta, mis ei ole 60 cm kauguselt nähtavad.

7.7 Arvesse ei võeta ka toote tagumisel pinnal olevaid võimalikke puudusi, mis jäävad pärast paigaldamist nähtamatuks.

7.8 Kõik joonised sisaldavad vajalikke millimeetrites (mm) väljendatud mõõtusid, arvestades seejuures võimalikku tolerantsi. Joonistele märkimata tolerantside korral lähtutakse allpool nimetatud piirhälvetest.

7.9 Tootmistehnoloogia eripära tõttu võivad toote omadused allpool lubatud hälbe piires varieeruda ja neid ei peeta tootmisdefektideks:

7.9.1 pikkustolerants -2/+2 mm 1000 mm kohta;

7.9.2 pinna kõverus valamutel -2/+2, vannidel ja dušialustel -3/+3 mm 1000 mm kohta;

7.9.3 segisti, seebidosaatori- ja ülevooluava läbimõõt 0 /+1 mm;

7.9.4 Joonistele märkimata tolerantside korral kehtivad standardtolerantsid vastavalt ISO 2786 klassidele C ja L.

7.10 Märkus:

7.10.1 Valumarmori ja CreaCore™ kraanikausside värvus võib ultraviolettkiirgusest tulenevalt aja jooksul muutuda.

7.10.2 Kõik tooted ei sobi avalikus tualetis kasutamiseks. Küsige nõu oma müügiesindajalt.

8. Tellimused

8.1 Tellimused peavad alati olema tehtud kirjalikult faksi või e-posti teel. Telefoni teel või muul suulisel viisil tehtud tellimused täidetakse Ostja vastutusel.

8.2 Ostja kinnitab, et kõik tema või tema töötajate faksi või e-posti teel tehtud tellimused on talle siduvad ja et Ostja ei esita meile nendega seotud nõudeid.

8.3 Tellimused, mis on saadud otse või meie esindajate või töötajate kaudu, kehtivad ainult pärast meie ettevõttelt saadud kirjalikku tellimuse kinnitust.

8.4 Ostja soovil edastatakse Ostjale teade tellimuse kättesaamise kohta ettenähtud aja jooksul.

8.5 Ostja kohustused hakkavad kehtima tellimuse kinnituse või lepingu allkirjastamisest meie esindajate või töötajatega.

8.6 Jätame endale õiguse tellimuse tühistamisest keelduda või nõuda kaotatud kahju eest eelnevalt hüvitise tasumist.

8.7 Ostjapoolne tellimuse tühistamine nõuab meie kirjalikku nõusolekut.

9. Hinnad

9.1 Meie hinnad lähtuvad alati tehase hindadest ja neile lisandub tolli-, tarne-, kindlustus- ja käibemaks, mis kohaldub tarnekuupäeval, kui meie pakkumistes või tellimustes ei ole sätestatud teisiti.

9.1.1 Käibemaks on arvel eraldi välja toodud.

9.2 Teeme saadetavale kaubale omapoolse kindlustuse ainult Ostja soovil ja kulul. Saadetiste hind sisaldab ka pakendit.

9.3 Tellitud toodete toormaterjalide hinna või tööjõukulude suurenemise korral on meil õigus kehtivaid hindu osaliselt või täielikult tellimuse kinnituse kuupäeval tõsta, kui selline kulude suurenemine leiab aset tellimuse tegemise ja tellimuse kinnitamise vahel.

9.4 Ostjale tehtud hinnaalandused on ajutised ja rakenduvad igale juhule eraldi, kui kirjalikult või eraldi lepinguga ei ole sätestatud vastupidist.

10. Uued valuvormid

10.1 Eumar küsib tasu uute valuvormide valmistamise eest, kui Ostja soovib tooteid vastavalt erisoovidele ja Eumaril ei ole selliseid tooteid oma standardses tootevalikus.

10.1.1 Uute valuvormide valmistamise tasu sisaldab inseneriteenust, uue valuvormi tootmist, uue toote arendamist ja valmistamist.

10.2 Pooled lepivad eraldi kokku uute valuvormide valmistamise tasud.

10.3 Kõik valuvormid jäävad Eumari omandisse ka pärast koostöö lõppemist.

10.3.1 Pooled võivad kirjalikult kokku leppida ka teisiti.

10.4 Samast valuvormist valmistatud toodete piiratud mahu tõttu päeva/nädala/kuu kohta (täpne teave sõltub asjaoludest ja see edastatakse soovi korral iga juhtumi puhul eraldi) sõltub tootmismaht vastavate valuvormide saadavalolekust.

10.5 Suurema koguse ja lühema tarneaja puhul peab Ostja täiendavad valuvormid iga soovitud tüübi kohta mõistliku aja jooksul ette tellima ja arvestama keskmiselt 5–7-nädalase valuvormi tootmisajaga. Sellises olukorras peab Ostja: a) teavitama oma vajadustest tootjat; ja b) tellima vajaliku koguse valuvorme.

10.6 Eumar jätab endale õiguse pakkuda toodet, mida valmistati vastavalt Ostja erisoovidele meie valuvormiga, hiljem ka teistele klientidele ja/või kaasata nimetatud toode meie standardsesse tootevalikusse.

11. Tasud

11.1 Tasud ja tingimused on sätestatud tellimuse kinnituses.

11.2 Tasud tuleb maksta arvel märgitud maksetähtajaks.

11.3 Ettemaksu puhul ostjale lubatud tarneaeg algab ettemakse laekumise kuupäevast.

11.4 Ühtki makset ei võeta arvesse enne, kui see on ettevõttele laekunud.

11.5 Maksed, mille teeb teise riigi kodanik või isik, kellel ei ole Eesti krediidi- või makseasutuses kontot, tuleb teha ainult rahvusvaheliste pangaülekannete teel.

11.6 Kui Ostja jätab kauba eest tähtajaks tasumata, on Müüjal õigus:

11.6.1 nõuda 0,2% viivist iga viivitatud päeva eest;

11.6.2 hoiduda järgmiste saadetiste tarnimisest, kuni Ostja on kõik maksed tasunud (järgmiste saadetiste tarne pikeneb aja võrra, mil Ostja makset ei tasunud);

11.6.3 anda Ostjale 7 (seitse) päeva täiendavat aega esitatud nõude tasumiseks, märkides, et pärast lisaaja möödumist taganeb Eumar lepingust;

11.6.4 kui Osta ei täida oma maksekohustust Eumari võimaldatud lisaaja jooksul, loetakse Eumar lepingust taganenuks;

11.6.5 nõuda Ostjalt järgmiste tellimuste pealt täissumma ulatuses ettemaksu, välja arvatud juhul, kui Ostja annab Müüjale järgmiste saadetiste eest rahuldava maksetagatise.

11.6.6 lühendada järgmiste saadetiste maksetähtaega.

11.7 Eumaril on õigus nõuda Ostjalt iga meeldetuletuse eest makse hilinemise kohta 6 eurot ja 95 senti

12. Omand

12.1 Toodete omand läheb Ostjale üle kuupäeval, mil makse laekub Eumarile. Kui kogu summa tasutakse enne toodete saatmist Ostjale, läheb omand üle toodete Ostjale saatmise hetkest.

12.2 Maksekuupäevaks loetakse päev, mil makse laekub Müüja pangaarvele.

12.3 Risk omandireservatsiooniga tarnitava kauba eest kandub üle Ostjale saadetise kättesaamisel.

12.4 Ostja vastutab pärast kauba kättesaamist kaubale tekkiva kahju, selle korrashoiu ja hooldamise eest ning kasutab kaupa omal vastutusel ja kulul.

13. Tarne ja transport

13.1 Tellimuse kinnitusel märgitud tarnekuupäev viitab kuupäevale, mil kaup saabub kokkulepitud asukohta.

13.2 Kui tellimuse tarnimise eeldus on makse(te) tegemine, jätame endale õiguse tarnet edasi lükata nende päevade võrra, mil vastav(ad) makse(d) hilines(id).

13.3 Tarne edasilükkamine ei või kaasa tuua tellimuste või ostude tühistamist ega õigust nõuda hüvitist.

13.4 Tarneajast on kinni peetud, kui saadetis on teele saadetud tarneaja jooksul või kui on teavitatud, et saadetis on teele panekuks valmis.

13.5 Kui Ostja viivitab kauba vastuvõtmisega, vastutab Müüja tarne hilinemise eest üksnes juhul, kui selline meiepoolne hilinemine on põhjustatud tahtlikult või raskest hooletusest..

13.6 Enne saadetise vastuvõtmist peab Ostja kauba kättesaamisel kauba kohe üle kontrollima, pakendid üle lugema ja pakendite seisukorda kontrollima ning viivitamata fikseerima kaebused võimalike kahjude kohta riigisisesel kaubaveol saatelehel või rahvusvahelisel kaubaveo teatel (CMR blanketil). Kui kaubal puudused ei ole silmnähtavad tuleb kaebus võimalike kahjude kohta esitada 7 (seitsme) päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

13.7 Kaupa transporditakse kaubaalustele kinnitatuna.

13.8 Pakendeid hoiustatakse püstises asendis vastavalt pakendil oleva noolega näidatud suunas.

13.9 Märkus: Vannitoamööblil märgatud puuduste ja defektide esitamiseks palume märkida need joonisele koos arve numbri ja kuupäevaga.

13.10 Kui Müüja ei pea kinni tellimuse tähtajast põhjustel, mille eest Müüja vastutust kannab, on Ostja kohustatud enne lepingust taganemist andma Müüjale täiendavad 30 (kolmkümmend) tööpäeva lepingus sätestatud tellimuse täitmiseks.

13.11 Müüja jätab endale õiguse tarnida osade kaupa.

14. Konfidentsiaalsus

14.1 Lepingu täitmise või sõlmimise ajal saadud teave, mis puudutab teist poolt, on konfidentsiaalne ja seda ei või ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta edastada kolmandatele isikutele, avalikustada või kasutada ühelgi muul põhjusel, kuivõrd see on vajalik seoses lepingu või koostöö raamlepingu täitmisega.

14.2 Konfidentsiaalsuskohustus kehtib teabe kohta, mis hõlmab ärisaladust, eelkõige andmeid tootmise, kaubanduse, finantside, tehnoloogia ja organisatsiooni kohta (edaspidi „konfidentsiaalne teave”).

14.3 Teabe saanud pool vabastatakse konfidentsiaalsuskohustusest ainult järgmistel juhtudel:

14.3.1 kui ta on eelnevalt saanud teiselt poolelt kirjaliku nõusoleku vastavas ulatuses;

14.3.2 kui konfidentsiaalse teabe avalikustamise nõue pärineb kohtuorganilt või mõnelt muult asutuselt, mis tegutseb oma kehtiva õiguspädevuse piires.

14.4 Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisel tekib teisel poolel lepinguline nõudeõigus nõuda lepingut rikkunud poolelt 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot iga rikkumise kohta.

14.4.1 Leppetrahvis kokkuleppimine ei välista õigust nõuda hüvitist, mis ületab leppetrahvi suurust.

15. Vaidluste lahendamine

15.1 Kui tekib vaidlus, kas tooted on lepinguga vastavuses, annavad pooled oma parima, et lahendada vaidlus vastastikuste läbirääkimiste teel.

15.2 Kui pooled ei jõua läbirääkimiste teel kokkuleppele, lahendatakse erimeelsused Eestis Harju Maakohtus, olenemata sellest, kus Ostja tegutseb.

15.3 Sellele lepingule rakendatakse Eesti seadusandlusest tulenevaid sätteid. Lepingule ei kehti konventsioon kaupade rahvusvaheliste ostumüügi lepingute kohta (CISG) ega rahvusvahelised kollisiooninormid.

16. Üksikute sätete kehtetus

16.1 Kui nende üldiste tingimuste ja nõuete üksikud sätted on kehtetud või muutuvad kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

Versioon 2020/04