Ostutingimused

1. Tellimuse Kinnitus

1.1 Tellimuse saanud Müüja peab koheselt tellimuse Ostjale kinnitama.

1.2 Ostja eeldab, et tellimuse kinnitus tähendab kõikide Ostjapoolsete tingimuste, nõuete ja sätetega nõustumist Müüja poolt.

1.3 Kõik Müüjapoolsed nõuded ja tingimused tellimuse kinnituses, mis muudavad tellimuse tingimusi, kehtivad ainult juhul, kui Ostja neid kirjalikult aktsepteerib.

2. Tarnetingimused

2.1 Kaup edastatakse tellimuses väljatoodud aadressile, välja arvatud juhul, kui kirjalikult lepitakse kokku teisiti.

2.2 Müüja vastutab kauba kohaletoimetamise eest nimetatud kohta Ostja riigis ja tasub kõik kohaletoimetamisega seotud kulud, sealhulgas imporditasud ja maksud. Kaup tarnitakse DDP-tingimusel – Tarnitud, toll tasutud, Tallinn, „Incoterms 2010”.

2.3 Tarnetähtaeg tähendab hiliseimat saabumiskuupäeva sihtkohta.

2.4 TELLIMUSENUMBER, KAUBANUMBER ja SAATE-MARKEERING peavad olema välja toodud igal saatedokumendil, pakendil ja arvel.

3. Tarnekuupäeva Muutmine

3.1 Ostjal on õigus kokkulepitud tarnetähtaega pikendada või lühendada, saates Müüjale vastavasisulise teate, et koordineerida saadetisi vastavalt muudatustele oma tootmise ajakavas.

3.2 Nimetatud muudatustega tarnekuupäevas ei kaasne lisatasude maksmise kohustust Müüjale.

4. Hind

4.1 Hind on fikseeritud ja seda ei saa muuta, kohandada või redigeerida eranditult ühelgi põhjusel, kaasaarvatud kulude ja töötasu suurenemise, valitsuse määruste, maksude ja muude riiklike tasude suurenemise tõttu, välja arvatud juhul, kui kirjalikult on kokku lepitud teisiti.

5. Täiendavad Ostud

5.1 Ostjal on õigus osta Müüjalt täiendavaid Lepingu objektiks olevate toodetega identseid või sarnaseid tooteid sellises mahus, mida Ostja vajalikuks peab, teavitades sellest Müüjat tellimusele eelnenud läbirääkimiste ajal.

6. Täiendav Töö Ja Muudatused

6.1 Müüja on kohustatud sisse viima Ostja poolt edastatud muudatused.

6.2 Väiksemahulised muudatused ei mõjuta hinda mingil viisil.

7. Puudulikud Ostjapoolsed Andmed

7.1 Kui Müüja ei ole saanud õigeaegselt vajalikke tehnilisi jooniseid, skeeme jm, teavitab Müüja sellest kirjalikult Ostjat. Vastasel juhul ei ole taoline hooletus õigustavaks asjaoluks hilinenud tarnele.

7.2 Lepingu muudatustes peavad mõlemad osapooled kokku leppima kirjalikult (kirja või e-kirja teel), misjärel muutuvad muudatused käesoleva lepingu osaks.

8. Vahepealsed Varustamised

8.1 Tulenevalt vajadusest tagada õigeaegne tarnimine Ostja oma tootmise tõttu, lepivad osapooled kokku, et Müüja ei aktsepteeri ilma Ostjapoolse eelneva kirjaliku nõusolekuta kolmandate isikute poolseid täiendavaid vahepealseid tellimusi toodete osas, mida peaks tootma ja/või kohale toimetama sellel perioodil, mil tuleb toota ja kohale toimetada käesoleva Lepingu objektiks olevaid tooteid.

9. Toodete Ülevaatus

9.1 Müüja vaatab enne saatmist hoolikalt üle toodete kvaliteedi ja koguse ning kinnitab, et tarnitud tooted on kvaliteetsed.

9.2. Peale kohaletoimetamist vaadatakse tooted üle Ostja tehases, välja arvatud juhul, kui kirjalikult on kokku lepitud teisiti.

9.2.1 Müüja nõustub, et Ostja poolt läbiviidav ülevaatus pärast toodete kohaletoimetamist hõlmab vaid välist ülevaatust ilma tootepakendeid avamata ja osaliselt pistelist kontrolli.

9.3 Põhjalikum ülevaatus viiakse läbi toodete kasutusele võtmisel Ostjapoolses tootmisprotsessis.

9.4 Nimetatud ülevaatuse meetod ei vähenda Müüja vastutust defektsete toodete eest.

9.5 Juhul, kui toodetel esineb puudusi kvaliteedi, tingimuste või klassi osas, peab Ostja 7 päeva jooksul pärast tarnimist edastama Müüjale vastavasisulise nõude teate, kus on välja toodud üksikasjalik nõude alus.

9.6 Kui Ostja ei esita Müüjale vastavat nõuet samaaegselt koos teatega toote puuduste osas või mõistliku aja jooksul pärast teate esitamist, kaotab Ostja nõudeõiguse Müüjapoolsete paranduste tegemise või asendustoote saamise suhtes, välja arvatud juhul, kui Müüja käitumine oli hea usu põhimõttega vastuolus. Mõistlikuks ajaks loetakse 4 nädalat.

9.7 Toote puuduse avastamisel peab Müüja esmajoones defektse toote asendama, saates Ostjale koheselt omal kulul uue toote.

9.7.1 Väiksemate puuduste korral võib Ostja vastavalt oma äranägemisele nõustuda Müüjapoolse puuduste kõrvaldamisega Müüja kulul.

9.7.2 Juhul, kui toodetega seotud dokumentides esineb vigu, välja jäetud aspekte või puudujääke, peab Müüja või Müüja poolt määratud kolmas isik esmajoones omal kulul Ostja asukohta tulema mitte hiljem kui üks päev koheselt pärast nõudeesitamise kuupäeva, et olukord lahendada.

9.7.3 Väiksemate puuduste korral toote märgistuses või dokumentides võib Ostja vastavalt oma äranägemisele nõustuda, et puudus kõrvaldatakse mõnel muul viisil Müüja kulul.

9.7.4 Kui puudust vastavalt Ostja soovile viivitamatult ei kõrvaldata, on Ostjal õigus parandada puudused ise või kolmanda isiku kaudu Müüja kulul.

10. Vastutus Toodete Puuduste Eest

10.1 Müüja kinnitab, et toodetel ei esine puudusi ja need vastavad oma otstarbele vastavalt üldistele õigusnormidele.

10.2 Müüja vastutus hõlmab (kuid mitte ainult) defektsete toodete või nende osade lahtimonteerimist, defektse toote parandamist või asendamist ja uue toote paigaldamist, samuti ka kõikide seotud kulude katmist.

10.2.1 Kui Müüja ei võta mõistliku aja jooksul tarvitusele vajalikke meetmeid, on Ostjal või Ostja poolt määratud kolmandal isikul õigus rakendada kõiki vajalikke meetmeid nimetatud puuduste või kahju kõrvaldamiseks Müüja kulul.

10.3 Kui kaup või teenused ei ole tellimuse või lepinguga kooskõlas, on Ostjal õigus puudustega tarne maksumus Müüja arvelt maha arvata ja lisaks sellele makse tasumisest hoiduda seni, kuni olukorras kokku lepitakse või muul moel ära lahendatakse.

11. Garantii

11.1 Toodete garantiiperiood kestab 24 kuud alates toodete saamisest, pärast mida kehtib veel lisaks kolmekuuline teavitusperiood garantiiperioodil avastatud vigadest teatamiseks. Kui toote osa või kogu toode asendatakse/parandatakse, pikeneb garantiiperiood sellele tootele või toote osale 24 kuu võrra.

11.2 Garantii kehtib vigase toote eemaldamisele, parandamisele või uue tootega asendamisele. Müüja kannab garantiiperioodi alla kuuluvate toodete transpordikulud.

11.3 Garantiiperiood pikeneb lõppkliendi jaoks 3 aasta võrra, millest tulenevalt kestab kokku 5 aastat alates toodete saamisest Ostja poolt.

11.4 Müüjal lasub selle perioodi vältel tõendamiskohustus seoses toodetel esinevate puudustega.

11.5 Müüja garantii ei piira üldistest õigusnormidest tulenevat vastutust.

12. Vivised

12.1 Tarne hilinemise korral maksab Müüja Ostjale leppetrahvi summas 0,4 % iga hilinenud päeva kohta (v.a nädalavahetuste ja riiklike pühade eest), mida arvestatakse toodete koguväärtusest ühe partii kohta.

12.1.1 Kui see väärtus on väiksem toodete väärtusest, mida ei saa hilinemise tõttu sihtotstarbelisse kasutusele võtta, arvestatakse leppetrahvi suurus suurema koguse pealt.

12.2 Maksimaalne leppetrahvi suurus on 15 % kõikide tellitud toodete ostuhinnast.

12.3 Leppetrahv muutub sisse-nõutavaks olenemata sellest, kas Ostja on kannatanud hilinemisest tulenevalt kahju.

12.4 Vastavalt Ostja soovile peab Müüja lisaks leppetrahvile tasuma ka kõikide Ostja poolt kannatatud otseste ja kaudsete kahjude eest summa ulatuses, mis ületab leppetrahvi suurust.

12.5 Ostjal on õigus hilinemisest tuleneva hüvitise maksumus Müüja arvelt maha arvata.

13. Vääramatu Jõud

13.1 Osapooled ei vastuta oma kohustuste osalise või täieliku mittetäitmise eest, kui rikkumine on põhjustatud nende kontrolli alt väljuvate asjaolude tõttu, nagu näiteks tulekahju, üleujutused, maavärin, valitsuse määrused (v.a need, mida ettevõte on algatanud).

13.2 Vääramatuks jõuks ei peeta järgmisi asjaolusid: Müüja või alltarnija poolt kasutatavate esemete, seadmete, mootori või masina riket; Müüjapoolseid lepingulisi kohustusi kolmandate isikute ees, mis piiravad Müüja võimalust tööd teostada.

14. Rakendussätted

14.1 Käesolevale lepingule rakendatakse Eesti seadusandlusest tulenevaid sätteid.

14.2 Lepingule ei kehti konventsioon kaupade rahvusvaheliste ostu-müügi lepingute kohta (CISG) ega rahvusvahelised kollisiooninormid.

14.3 Osapooled lahendavad käesoleva Lepinguga seotud erimeelsused ja vaidlused Eestis Harju Maakohtus.

Versioon 2016/07